مهارت‌آموزی در راه شایستگان

آموزش ” مهارت ها ” همچون تار و پود، در عمق وجود مؤسسه راه شایستگان نهفته است.

آموزش مهارت ها ، پیش از آموزش رسمی ، و از زمانی که یک کودک پنج ساله برای آشنایی با مدرسه ، به اولیا و مربیان مدرسه مراجعه می کند تا آخرین سال تحصیلی و حتی در دوران فارغ التحصیلی او ، جریان دارد.

مؤسسه تلاش می کند مهارت آموزی را به عنوان یک اصل ، در طراحی ، برنامه ریزی و اجرای فعالیت ها به کارگیرد تا بتواند ” ظرفیت های وجودی جدیدی ” را در دانش آموزان ایجاد کرده و آنها را از وضعیت “دانستن” به وضعیت ” توانستن ” سوق دهد. برای ایجاد و تداوم ظرفیت های مذکور، اصل مهم دیگری در مؤسسه راه شایستگان به نام ” استعدادیابی “درنظرگرفته می شود.

مربیان در طراحی هر فعالیت اعم از : رسمی و غیر رسمی – درسی و غیر درسی، سعی می کنند با در نظرگرفتن هوش های چندگانه و شناسایی سبک های یادگیری هر دانش آموز، کلاس را از یک جانبه نگری و تک بعدی ، خارج نمایند. در این صورت هر دانش آموز با توجه به علاقه و استعداد فردی خود با جریان یادگیری فعالیت منظور، همراه شده و میوه تلاش خود را برمی چیند.

انواع مهارت های  ” ذهنی و عملی ” در طرح درس ها، پیش بینی می گردد و برای هریک از آنها، سنجش و ارزشیابی دقیق ، شکل می گیرد.

در اصل اساسی مهارت آموزی، تلاش مجدانه مؤسسه براین است که : مدرسه و یادگیری برای دانش آموزان لذت بخش باشد تا لذت یادگیری مدام در ضمیر هشیار و آماده آنها ، بیدار و فعال باقی بماند.

گروه‌ها

مهارت های فردی

مهارت های فردی

 • پرورش همه ابعاد رشد دانش آموزان
 •  آماده سازی دانش آموزان برای رویارویی همه جانبه درمواجهه با مسایل زندگی
 • ایجاد و رشد ارزش های معنوی
 • توانمندسازی دانش آموزان برای حیات جسمانی سالم
 • توانمندسازی دانش آموزان برای سلامت حیات روان شناختی

مهارت های اجتماعی (شهروندی)

مهارت های اجتماعی (شهروندی)

 • پرورش مهارت­های اخلاقی
 • توانمندسازی دانش آموزان برای انجام فعالیت های گروهی و زندگی اجتماعی
 • آماده سازی دانش آموزان به عنوان شهروندان مطلوب
 •  ایجاد و رشد و پرورش حس شریف نوع­دوستی جهت رسیدن به صلح و آرامش جهانی
 • آماده سازی دانش آموزان برای رویارویی با تغییرات فضای مجازی و سایبری و جلوگیری از آسیب های احتمالی آنها.

مهارت های یادگیری

مهارت های یادگیری

 • آشنا سازی دانش آموزان و مربیان با مهارت های ذهنی
 • به کاربست مفاهیم یادگیری نظیر (مشاهده کردن ، اندازه گیری ، تفسیرکردن ، فرضیه سازی) توسط خود دانش آموزان
 • آموزش و به کار بست مهارت های تفکر مستقل

مهارت های سازمانی

مهارت های سازمانی

 • ایجاد مهارت های سه گانه مدیریت سازمان (مهارت های : فنی – انسانی – ادراکی)
 • تشخیص و تعیین قابلیت های مؤسسه و ارتقای سطح عملکرد نیروها
 • ایجاد مسیر رشد شغلی و طراحی سیستم آموزشی مناسب
 • شناخت تعارض های اجتماعی و فرهنگی و آموزش مهارت های لازم برای رویارویی
قدر دانی از زحمات مدافعان دفاع مقدس و سلامت
قدر دانی از زحمات مدافعان دفاع مقدس و سلامت

قدردانی دانش آموز نرگس حیدری پایه نهم از مدافعان کشور در دوران دفاع مقدس و مدافعان سلامت در دوران کرونا.

(مهارت نوشتن و ساخت کلیپ با استفاده از تکنولوژی، به صورت خودانگیخته در راستای کسب مهارت قدردان بودن)

مهارت فردی/شکرگزاری