تفکر انتقادی و خلاق شما، مؤسسه را زنده نگاه می‌دارد

امام علی (ع): زکات دانش، آموزش به کسانی است که شایسته ی آن اند و کوشش در عمل به آن است.

پیش ثبت نام آغاز شد.
نمونه فعالیت هنرستان
رویدادها
تازه‌ها
افتخارات