فعالیت‌های خیریه در راه شایستگان

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد

وقتی دستی را به یاری می گیری بدان که دست دیگرت در دست خداست…

برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از آز وجود خویش بگذری.

دستی که کمک می کند، از دستانی که برای دعا بالا می روند مقدس تر است

مؤسسه راه شایستگان به لطف خدا وهمت مربیان ودانش آموزان سعی می کنداین فرهنگ والای انسانی را با شرکت کردن در این امر مهم پاس بدارد. به همین منظور برنامه هایی تدارک می بیند که باگوشه ای از آن آشنا می شوید.

بازارچه خیریه

همه دانش آموزان در این فعالیت مهم شرکت دارند. آنان مواداولیه غذاها وکیک هاودسرها را باخود به مدرسه می آورند ودقایقی از روز به تهیه وپخت مواد خوراکی می پردازندوبه فروش می رسانند.

هزینه حاصل از این فروش صرف امور خیریه مثل مدرسه سازی درمناطق زلزله زده(سرپل ذهاب)می شود.

باهزینه های جمع آوری شده موادخوراکی ضروری خریداری وبسته بندی می شودوبه یکی ازمدارس دخترانه مناطق حاشیه تهران اهدامی گرددتادراختیار خانواده های نیازمندقرارگیرد

در این جشنواره به همت وسرپرستی دبیر عربی شیرینی وغذای عربی توسط دانش آموزان تهیه وپخته می شود وبه فروش می رسدوسود آن به نفع خیریه انجام می شود.

بازارچه خیریه نیمه دوم اسفندماه به صورت گسترده تر وبا غرفه های مواد غذایی،انواع کیک ها وشیرینی ها، پوشاک، تزیینی، کتاب،گل وگیاه برگزارمی شود.این بار فارغ التحصیلان ومعلمان ومشاوران و...نیز صاحبان غرفه های متعدد هستند.

سود حاصل از فروش این خیریه نیز به مناطق محروم در قالب مواد خوراکی مورد نیازوهدایا تعلق می گیرد 

اخبار و رویدادها