پژوهش در راه شایستگان

کارپژوهش یا تحقیق، حقیقت یابی است، پرده برداشتن و معلوم ساختن یک Fact یا واقعیتی است که به صورت مسأله یا مجهول در مسیر زندگی روزمره، فردی یا اجتماعی، پیش آمده و ما را برآن می‌دارد تا برای رفع مانع و پیدا کردن راه‌حل برای آن به کوشیم. اما زمانی به نتیجه می‌رسیم که این کوشش ما در فُرم و قالب پژوهش آن هم به صورت علمی و آکادمیک science و با استفاده و به کاربردن روش‌های علمی، یعنی متدولوژی ، انجام گرفته باشد.و تنها این نوع پژوهش است که ما را قادر می‌سازد تا به شناخت درست و صحیح از مشکل، و پیدا کردن راه‌حل و برداشتن مانع از سر راه زندگی روزانه خود دست یابیم و لاغیر.

از جمله اهداف مهم آموزش علوم که در همه ی کشور ها از دهه ی ۱۹۹۰ به بعد مد نظر قرار گرفته ، تأکید بر این نکته است که باید علم را یک نوع روش تفکر به شمار آوریم و در کنار آموزش    مجموعه ای از واقعیت ها، بر فعالیت های عملی و ذهنی هم تأکید کنیم. روش های تفکر در علم را مهارت های یادگیری می نامند.

یکی از شیوه های آموزش مهارت های یادگیری، انجام پروژه ها یا پژوهش های علمی یعنی” آموزش مبتنی بر جستجو گری علمی” یا “آموزش پروژه محور” است.در واقع جستجوگری علمی فعالیت هایی است که دانش آموزان انجام می دهند تا بهتر بتوانند ایده های علمی را بیاموزند، و یاد بگیرند که دانشمندان چگونه به مطالعه ی جهان پیرامون خود می پردازند.

مؤسسه فرهنگی راه شایستگان بیش از یک دهه است که با طراحی و اجرای پروژه های علوم انسانی از این شیوه بهره برده است واز سال تحصیلی۸۵-۱۳۸۴ این امر به حوزه های علوم پایه نیز تعمیم داده شد به گونه ای که در متوسطه ی یک انجام پروژه برای همه ی دانش آموزان مانند یکی از واحد های درسی تلقی شده است. دانش آموزان دبستان نیزکه از بدو تشکیل دبستانِ راه شایستگان از شیوه های فعال آموزش بهره مند بوده اند به طور رسمی از سال 87-1386 به طرح ملحق شدند.

تأسیس انجمن علمی- پژوهشی   مؤسسه در سال۸۶-۸۵ ۱۳  نیز در راستای دستیابی به اهداف زیر و بر مبنای مفاد اساسنامه این   انجمن صورت گرفته است.

اهداف

تعمیق یادگیری مطالب تئوری کتب درسی

تعمیق یادگیری مطالب تئوری کتب درسی

پرورش مهارت‌های جستجوگری علمی

پرورش مهارت‌های جستجوگری علمی

مشاهده‌ی دقیق، ثبت دقیق و علمی مشاهدات، استفاده از ابزار و تکنیک‌های مناسب برای جمع‌آوری و تحلیل و تفسیر داده‌ها، توانایی ارائه‌ی توضیح و پیش‌بینی نتیجه بر مبنای شواهد علمی، داشتن تفکر انتقادی برای درک رابطه‌ی بین چند متغیر، طبقه‌بندی و سازماندهی داده‌ها، ارائه توضیحات مناسب با شواهد داده شده، توانایی بیان مراحل علمی کار و شرح تحقیق انجام شده

ایجاد تغییرات رفتاری مطلوب در دانش آموز

ایجاد تغییرات رفتاری مطلوب در دانش آموز

دقت، نظم، تفکر چندبعدی

(تفکر خلاق، انتقادی و مراقبه‌ای)

ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف مدرسه به منظور ارتقاء کیفیت آموزش

ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف مدرسه به منظور ارتقاء کیفیت آموزش

هدف نهایی، آموختن مهارتهای اصلی زندگی به دانش آموزان است

هدف نهایی، آموختن مهارتهای اصلی زندگی به دانش آموزان است

تا بتوانند در موقعیت های پیچیده ی زندگی که فرد برای تعامل با آنها نیاز به توانایی بر خورد با مسئله و حل مسئله را دارد، از عهده ی این کار برآیند.

دپارتمان پژوهشی مقاطع
برگزیدگان مسابقات و جشنواره‌ها