فعالیت “خانه دوست ” تحت عنوان “صدای دوست ” خوانش کتاب (کتاب صوتی ) در برنامه تابستانی ۱۴۰۰ دانش آموزان متوسطه یک از سه شنبه : ۲۹ / ۴ / ۱۴۰۰ آغاز و در روز چهارشنبه : ۲۰ / ۵ / ۱۴۰۰ پایان پذیرفت .

زمان بارگذاری در فضای lms هر روز راس ساعت ۱۴ بود.

معرفی کتاب و دانش آموزان