We Trust Our Changes Will Evolutionize The World

آشنایی علمی دانش آموزان با علوم مختلف زیست شناسی، شیمی،فیزیک، زمین شناسی به جهت افزایش درک محیط پیرامون زندگی.

بدنبال اهداف کلی و برای روبه رو کردن دانش آموزان با موقعیت ها و پرورش توانائی های آنها موسسه از امکانات وسیع وگسترده ی آزمایشگاهی به تفکیک برخودار می باشد که عبارتند از:

  • آزمایشگاه فیزیک
  • آزمایشگاه شیمی
  • آزمایشگاه زیست

هر آزمایشگاه دارای کلیه وسایل و ابزار تخصصی مربوط به خود و فراتر از نیازهای فعلی دانش آموزان می باشد و هم چنین کلیه میز های کار دانش آموزان دارای سیستم آب و گاز و برق به طور جداگانه است.

Events & Calendar

Calendar

Events